Thủ tục hành chính
BÁO CÁO KIỂM SOÁT TTHC QUÝ III NĂM 2020
BÁO CÁO KIỂM SOÁT TTHC QUÝ III NĂM 2020
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG CỘNG HÒA

 


Số: 567/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Cộng Hòa, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

BÁO CÁO

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020

 

 


Thực hiện Công văn của Văn phòng UBND thành phố Chí Linh về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020. UBND phường Cộng Hòa báo cáo tình hình và kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Trên cơ sở Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 ban hành ngày 31/12/2019, UBND phường Cộng Hòa đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC, đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính.

2. Tình hình kết quả kiểm soát, thực hiện thủ tục hành chính

2.1. Rà soát, công khai thủ tục hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 31/12/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, UBND phường đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các quy định, quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết; niêm yết các Quyết định công bố của UBND tỉnh Hải Dương về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Trong quý III năm 2020, UBND phường đã rà soát cập nhật 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã gồm: 01 TT lĩnh vực môi trường; 03 TT lĩnh vực việc làm; bổ sung danh mục thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận Một cửa phường gồm có 11 lĩnh vực với 153 thủ tục hành chính.

2.2. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC quý III năm 2020 (tính từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/9/2020)

Nhìn chung, tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại UBND phường Cộng Hòa cơ bản đã bám sát theo đúng quy định pháp luật về TTHC.

* Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy trình từ công khai các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ. Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Bộ phận một cửa và bộ phận chuyên môn giải quyết không để xảy ra sai sót, do đó không phải làm văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức. 100% hồ sơ được trả sớm và trả đúng hẹn, tiết kiệm thời gian, công sức của cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC. Đa số người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng với thái độ phục vụ và thời gian giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa.

Quý III năm 2020, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là 4.327 hồ sơ, trong đó:

  - Số hồ sơ mới tiếp nhận trong kỳ: 4.327 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là: 0 hồ sơ.

          - Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết 4.327hồ sơ; Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 4.327 hồ sơ, chiếm 100%.

(Có biểu cụ thể kèm theo)

          - Số lượng hồ sơ được đăng ký trên phần mềm một cửa: 496 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết sớm và đúng hạn là 494 hồ sơ, đạt tỷ lệ là 99,6 %

(Có biểu cụ thể kèm theo)

* Về thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích: Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích luôn được lãnh đạo UBND phường Cộng Hòa quan tâm chỉ đạo theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên do đa số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được giải quyết ngay trong ngày làm việc và thực tế người dân chưa có nhu cầu giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nên trong quý III năm 2020, UBND phường chưa tiếp nhận hồ sơ nào qua dịch vụ Bưu chính công ích.

3. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

UBND phường Cộng Hòa thực hiện công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận một cửa, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử của phường theo đúng quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương.

Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công chức bằng hòm thư góp ý tại trụ sở.

Trong quý III năm 2020, Ủy ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính. Nhìn chung, tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại UBND phường cơ bản đã bám sát theo đúng quy định pháp luật về TTHC.

4. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:

Thực hiện kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 31/12/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Trong quý III năm 2020, Cổng thông tin điện tử phường thực hiện bổ sung danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, các quyết định công bố thủ tục hành chính mới của tỉnh. Đài truyền thanh phường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường và kết quả triển khai thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn phường.

II. Đánh giá chung:

Nhìn chung kết quả công tác kiểm soát TTHC trong quý III năm 2020 đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Danh mục TTHC được rà soát, niêm yết công khai kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ. Việc ứng dụng CNTT,  đặc biệt là các phần mềm dùng chung như phần mềm một cửa, quản lý văn bản và điều hành; cổng TTĐT... đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành, đội ngũ cán bộ, công chức của phường làm việc có khoa học, hiệu quả hơn. Thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

III. Khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, UBND phường Cộng Hòa vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

1. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích khó thực hiện do tâm lý công dân vẫn quen với hình thức giao dịch trực tiếp tại bộ phận một cửa.

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện đồng thời nhiều phần mềm giải quyết thủ tục hành chính là phần mềm Hộ tịch, phần mềm Chứng thực và phần mềm Một cửa, dẫn đến mất nhiều thời gian để thao tác.

IV. Kiến nghị và đề xuất

1. Kiến nghị UBND tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC.

2. Kiến nghị UBND tỉnh, UBND thành phố quan tâm cấp kinh phí cho hoạt động CCHC.

3. Kiến nghị hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai báo cáo điện tử tại Phân hệ quản lý báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (để b/c);

- TT ĐU, TT HĐND phường;

- LĐ UBND phường;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Công Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

B

Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH (năm 2020)

Kỳ báo cáo: Quý III năm 2020

Số liệu báo cáo tính từ ngày 16/6/2020 đến 15/9/2020

Đơn vị báo cáo:

UBND phường Cộng Hòa

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Chí Linh

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị

Ngành, lĩnh vực có PAKN

Số PAKN về quy định hành chính được tiếp nhận (bao gồm kỳ trước chuyển qua)

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính

Đăng tải công khai kết quả xử lý

Tổng số

Chia ra

Đã xử lý

Đang xử lý

Số PAKN về hành vi hành chính

Số PAKN về nội dung quy định hành chính

Tổng số

Chia theo nội dung PAKN

Chia theo thời điểm tiếp nhận

Tổng số

Chia ra

 

Số PAKN về hành vi hành chính

Số PAKN về nội dung quy định hành chính

Tiếp nhận mới trong kỳ

Kỳ trước chuyển qua

Số PAKN về hành vi hành chính

Số PAKN về nội dung quy định hành chính

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Không có

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Người lập báo cáo

 

 

 

Dương Thị Duyên

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hoàng Công Hào

 

 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 05/VPCP/KSTT/KTTH
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN

1. Nội dung:

Tổng hợp số liệu PAKN đã tiếp nhận, xử lý tại Bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền tiếp nhận và thẩm quyền xử lý, cụ thể:

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận PAKN, gồm:

+ Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

+ Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

+ Văn phòng UBND tỉnh giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan có thẩm quyền xử lý PAKN, bao gồm tất cả các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý PAKN liên quan đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

Cột A: ghi tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Cột 1 = Cột (2+3)

Cột 4 = Cột (5+6) = Cột (7+8)

Cột 9 = Cột (10+11).

3. Nguồn số liệu:

Số liệu báo cáo gửi về của các cơ quan có thẩm quyền xử lý PAKN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC (năm 2020)

Kỳ báo cáo: Quý III năm 2020

Số liệu báo cáo tính từ ngày 16/6/2020 đến 15/9/2020

Đơn vị báo cáo:

UBND phường Cộng Hòa

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Chí Linh

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Số mới tiếp nhận trực tuyến

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Đúng thời hạn

Quá thời hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Lĩnh vực hành chính Hộ tịch

258

0

0

258

258

258

0

0

0

0

97

97

0

0

2

Lĩnh vực chứng thực

4025

0

0

4025

4025

4025

0

0

0

0

389

387

2

0

3

Lĩnh vực đất đai

15

0

0

15

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Lĩnh vực văn hóa thông tin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Lĩnh vực tôn giáo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Lĩnh vực xây dựng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lĩnh vực quản lý đô thị

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Lĩnh vực người có công

3

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

26

0

0

26

25

25

0

1

1

0

10

9

0

1

12

Lĩnh vực Lâm nghiệp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại - TC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Lĩnh vực nội vụ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Tổng số

4327

0

0

4327

4326

4326

0

1

1

0

496

493

2

1

 

Người lập báo cáo

 

 

 

Dương Thị Duyên

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hoàng Công Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 06g/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Quý/năm)
Kỳ báo cáo: Quý III năm 2020

Số liệu báo cáo tính từ ngày 16/6/2020 đến 15/9/2020

Đơn vị báo cáo:

UBND phường Cộng Hòa

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Chí Linh

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số lượng hồ sơ

Nguyên nhân quá hạn

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Hộ tịch

0

 

 

2

Chứng thực

2

Do mất mạng đột xuất không trả được hồ sơ trên phần mềm một của liên thông

 

 

Người lập báo cáo

 

 

 

Dương Thị Duyên

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hoàng Công Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Văn bản đính kèm:
QUÝ 3 Mẫu Biểu Báo cáo KSTTHC nộp UBTP năm 2020 (2).doc
Cộng Hòa báo cáo bằng lời KSTTHC quý III 2020.doc
 
Các bài liên quan
BÁO CÁO KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II NĂM 2020 (16/06/2020)
BÁO CÁO KIỂM SOÁT TTHC QUY I NĂM 2020 (31/03/2020)
https://dichvucong.haiduong.gov.vn/ (02/01/2020)
Bộ thủ tục hành chính cấp xã (31/12/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay29 
 Hôm qua5
 Tuần này178 
 Tất cả186288 
IP: 3.93.74.25